• Party Committee Office
  Liu Xiaoyu     
          
  League Committee Office
  Jia ShengDong QianqianGong Le
          
  Administrative Office
   Wen Guoxin     
          
  Undergraduate Office
   Song QiongDeng Xu Zhao Wenjiao
          
  Advanced Mathematics Office
  Xue Feng     
          
  Postgraduate Office
   Wang NaLiu AnqiWang Liuqing
          
  Discipline Construction and Scientific Research Management Office
  Ren XiaoyanLi Jianxin  
          
  Accounting Office
  Fan Jianhua     
          
  Computer lab
  Gao MinfenWei Hao